මොකක්ද මේ dual WhatsApp?

පසුගිය කාලෙ සිද්ධවුනු එක්තරා ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් නිසා කරළියට ආව කාරණා තමයි කොහොමද එකම phone එකක, WhatsApp accounts දෙකක් (dual WhatsApp) භාවිත කරන්නෙ කියන ප්‍රශ්නය සහ audio file එකක් leak උනොත් ගන්න ඕනෙ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක. ඉතින් තාක්ෂණික තොරතුරු කතාබහ කරන blog එකක් විදිහට, මෙහි … “මොකක්ද මේ dual WhatsApp?”

Read More