මොකක්ද මේ Linux වල තියෙන GUI CLI සහ TLI කියන්නේ

අද අපි බලමු මොකක්ද මෙ ලිනක්ස් වල තියෙන GUI CLI සහ TUI කියන්නෙ කියලා? ඔයාලා ලිනක්ස් පාවිච්චි කරන්න ගත්තා නම් එක්කෝ ෆෝරම් වල හරි නැත්තං ඔයා පාවිච්චි කරන ලිනක්ස් එකේ හරි එහෙමත් නැත්තං වෙබ් සයිට් එකක් හරි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම දැකලා තියෙන්න ඕන GUI CLI TUI … “මොකක්ද මේ Linux වල තියෙන GUI CLI සහ TLI කියන්නේ”

Read More

From ‘Focal Fossa’ to ‘Groovy Gorilla’. What’s new in Ubuntu 20.10?

If you have been a hardcore Ubuntu fan, then the chances are you probably have been waiting for the release of Canonical’s new Ubuntu 20.10 ‘Groovy Gorilla’, which will also be powered by the latest Linux 5.8 kernel. So if you have been away from … “From ‘Focal Fossa’ to ‘Groovy Gorilla’. What’s new in Ubuntu 20.10?”

Read More